Ajutorul de deces a crescut la 7567 lei începând cu 1 ianuarie 2024

Ajutorul de deces a crescut la 7567 lei începând cu 1 ianuarie 2024

Ajutorul de înmormântare a fost majorat începând cu data de 1 ianuarie 2024. Cuantumul ajutorului de deces a fost mărit. Pentru a beneficia de ajutorul de înmormântare, este necesar să depui o cerere împreună cu certificatul de deces. Pentru decesul asiguratului sau pensionarului, suma a crescut de la 6.789 lei la 7.567 lei.

Cui se acordă ajutorul de înmormântare

Ajutorul pentru înmormântare se acordă unei singure persoane, care poate fi:

  • Soțul;
  • Copiii proprii;
  • Copiii adoptați;
  • Copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani ori, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, sau indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate;
    părinții și bunicii oricăruia dintre soți;
  • Tutorele;
  • Curatorul.

Orice persoană care poate demonstra cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, în lipsa altor solicitări din partea persoanelor menționate mai sus.

Potrivit Legii 263/2010, ajutorul de deces se acordă după caz, pe baza unor documente transmise fie prin serviciile poștale, fie în format electronic, pe baza certificatului de deces. Acest lucru înseamnă că banii trebuie ceruți, deoarece ei nu vin automat, iar ajutorul se va achita în termen de trei zile lucrătoare de la depunerea solicitării.

În cazul în care este vorba despre decesul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, dar care nu figurează ca asigurat sau pensionar în evidențele autorităților, Legea 263/2010 stabilește că ajutorul poate fi în continuare cerut.
Singura diferență este că ajutorul primit pentru decesul unui membru de familie va fi jumătate din cuantumul stabilit inițial.

Ajutorul de deces se calculează prin raportarea la câștigul salarial brut lunar.

Actele necesare acordării ajutorului de deces, după caz, sunt:

– cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
– certificat de deces (original şi copie);
– act de identitate al solicitantului (original şi copie);
– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
– dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
– act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
– adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
– adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.
– dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, după caz.

După efectuarea plăţii ajutorului de deces plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligaţia de a înscrie pe verso-ul certificatului de deces original menţiunea „ACHITAT”, data, semnătura şi ştampila.

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către:

– casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia;
– instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.